Zespół Szkół Nr 11

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Kącik logopedyczny

Kącik logopedyczny

Drukuj

DRODZY RODZICE!

ZAPRASZAMY DO NASZEGO KĄCIKA LOGOPEDYCZNEGO

ZNAJDZIECIE TU PROPOZYCJE ĆWICZEŃ, ZABAW I WIERSZYKÓW

USPRAWNIAJĄCYCH I WSPOMAGAJĄCYCH WYMOWĘ,

KTÓRE MOŻECIE WYKONYWAĆ Z DZIECKIEM W DOMU.

NASZ KĄCIK BĘDZIEMY RÓWNIEŻ UZUPEŁNIAĆ INFORMACJAMI Z DZIEDZINY LOGOPEDII.

Neurologopedzi ZS nr 11 - mgr Iwona Szeloch i mgr Ewa Mączka

Zasady udzielania pomocy logopedycznej w ZS nr 11

 • Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami mowy i języka, powodującymi znaczne zakłócenia komunikacji językowej oraz trudności w uczeniu się.
 • W zależności od stopnia i rodzaju zaburzeń mowy zajęcia terapii logopedycznej obejmują ćwiczenia wspomagające, usprawniające artykulację, prawidłowe oddychanie, fonację, Prowadzone są również ćwiczenia i zabawy stymulujące kompetencje komunikacyjne i językowe dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie oraz rozumienie tekstów słuchanych i czytanych.
 • O pomoc logopedyczną wnioskować mogą uczeń i/lub rodzic, pracownicy pedagogiczni szkoły, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, poradnia specjalistyczna.
 • W pierwszej kolejności na zajęcia przyjmowani są uczniowie z zaleceniem pomocy logopedycznej w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub w opinii wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 • Dzieci uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego objęte są wstępnymi badaniami diagnostycznymi we wrześniu każdego roku szkolnego.
 • Objęcie ucznia zajęciami logopedycznymi wymaga pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów).
 • Zasady opieki logopedycznej ucznia poza ZS nr 11 ustalane są indywidualnie.
 • Uczeń jest zobowiązany do systematycznego uczęszczania na zajęcia. W przypadku trzech nieobecności nie uzasadnionych ważnym powodem, uczeń może być skreślony z listy uczestników i przesunięty na listę rezerwową z możliwością ponownego podjęcia terapii.
 • Z uwagi na specyfikę dysfunkcji uczniów zajęcia logopedyczne prowadzone są w formie indywidualnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w grupie.
 • Terminy i częstotliwość zajęć ustala logopeda.
 • Sesja terapeutyczna trwa 30 minut. Jej dokładny czas uzależniony jest od możliwości psychofizycznych ucznia.
 • O wyborze form i metod pracy z dzieckiem decyduje logopeda, uwzględniając wynik diagnozy oraz dane zawarte w dokumentacji specjalistycznej dziecka.
 • Udział ucznia w zajęciach logopedycznych trwa do czasu złagodzenia bądź wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia pomocą.
 • Podjęcie terapii logopedycznej oznacza konieczność utrwalania uzyskanych efektów w domu. Stąd systematyczne, kilkuminutowe, ale codzienne ćwiczenia rodzica z dzieckiem są dużą pomocą. Logopeda udziela rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem w domu za pośrednictwem zeszytów ćwiczeń logopedycznych.
 • Rodzice (prawni opiekunowie) mogą uzyskać informacje o postępach dziecka w terapii podczas indywidualnych spotkań z logopedą.
 • Rezygnacja z zajęć logopedycznych powinna być zgłoszona przez rodzica (prawnego opiekuna) w formie pisemnej.
 


Certyfikaty

Szkoła Odkrywców Talentów Szkoła dbająca o bezpieczeństwo Szkoła bez przemocy
Szkoła z klasą
Szkoła promująca zdrowie WF z klasą